Expert-watch Com ศูนย์ซ่อมนาฬิกาคุณภาพ

การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์รอยต่อเฮเทอโรของอะมอร์ฟัสซิลิคอนและผลึกมัลติคริสตัลไลน์ซิลิคอน FABRICATION OF AMORPHOUS SILICON AND MULTICRYTALLINE SILICON HETEROJUNTION SOLAR CELLS. การใช้พื้นที่และองค์ประกอบของหน่วยที่อยู่อาศัย ในชุมชนแออัด เขตเมืองชั้นใน กรุงเทพมหานคร SPACE UTILIZATION AND COMPONENTS OF SLUM HOUSING UNITS IN INNER BANGKOK METROPOLITAN DISTRICTS. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบกับรายงานของผู้สอบบัญชี THE RELATIONSHIP BETWEEN AUDIT COMMITTEE COMPOSITION AND AUDITOR’S REPORTS. การติดตามการเกิดซิส-ทราส์โฟโตไอโซเมอไรเซชันของออกทิลเมธอกซี ซินนาเมต ด้วยเทคนิคเอทีอาร์-เอฟทีไออาร์สเปกโทรสโกปี INVESTIGATION OF ~iCIS-TRANS~i PHOTOISOMERIZATION OF OCTYL METHOXYCINNAMATE BY ATR-FTIR SPECTROSCOPY. การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตก INTERCULTURAL COMMUNICATION BETWEEN THAI AND WESTERN EMPLOYEE AT WORK. การสื่อสาร และ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี THE COMMUNICATION AND CULTURAL CHANGE OF UBON RATCHATHANI’S CANDLE FESTIVAL.

การศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี A STUDY OF AUTONOMOUS UNIVERSITY POLICY FORMULATION PROCESS OF CHULALONGKORN UNIVERSITY AND KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI. ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาด และการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน ROTATION, SCALE, AND TRANSLATION RESILIENT DIGITAL IMAGE WATERMARKING BASED COMPLEX EXPONENTIAL FUNCTION. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ขยายตัวด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร THE ECONOMIC IMPACT OF HIGHER EDUCATION IN THE NORTHERN BANGKOK EXTENDED AREA. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอยและทัศนะคติของผู้อยู่อาศัยต่อพื้นที่นันทนาการของโครงการอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค และโครงการฟลอราวิลล์ กรุงเทพฯ A COMPARATIVE STUDY ON RESIDENTS’ BEHAVIORS AND ATTITUDES ON RECREATION AREAS OF SUPALAI PARK AND THE FLORAVILLE CONDOMINIUM, BANGKOK. การประเมินวงจรกรองซาวิสกี – โกเลย์แบบแอนไอโซทรอปิกในการลดทอนสัญญาณมลทินในภาพอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์ EVALUATION OF ANISOTROPIC SAVITZKY-GOLAY FILTERS FOR SPECKLE NOISE REDUCTION ON MEDICAL ULTRASOUND IMAGES.

ลายสักโอสคูลนาฬิกา

กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องยาเสพติดระดับชุมชน ตำบลบางคุรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี COMMUNICATION PROCESS OF COMMUNITY CAMPAIGNS FOR WAR ON DRUGS IN BANGKURAT BANGBUATHONG NONTHABURI. ความพึงพอใจของผู้มารับส่งโลหิตและหรือส่วนประกอบของโลหิตจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ต่อการให้บริการของหน่วยจ่ายโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย THE SATISFACTION OF MESSENGERS FROM HOSPITALS IN BANGKOK METROPOLIS REGARDING SERVICES OBTAINED FROM DISTRIBUTION UNIT, THE NATIONAL BLOOD CENTER, THAI RED CROSS. การประมาณพารามิเตอร์ของการแจกแจงความสูญเสียสำหรับข้อมูลแบบกลุ่มซึ่งถูกตัดปลายทางซ้าย An Estimation of Loss Distribution Parameters forLeft-truncated Grouped Data. การสำรวจการตัดสินใจซื้อและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร SURVEY OF THE PURCHASING DECISION AND OPINIONS REGARDING HERBAL COSMETIC ONE TAMBON ONE PRODUCT PRODUCTS AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN BANGKOK. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการตามกิจกรรมของสถานีอนามัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2548 UNIT COST ANALYSIS PER ACTIVITY OF HEALTH CENTERS IN UTHUMPHON PHISAI DISTRICT SI SA KET PROVINCE FOR FISCAL YEAR 2005. ผลการสอนศิลปะโดยใช้วิธีศิลปวิจารณ์ตามทฤษฎีของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน ที่มีต่อความสามารถในการวิจารณ์งานศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EFFECTS OF TEACHING ART BY USING EDMUND BURKE FELDMAN’S THEORY-BASED ART CRITICISM METHOD ON ART WORK CRITIQUE ABILITIES OF PRATHOM SUKSA SIX STUDENTS.

ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอน ในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี UNCERTAINTY IN ILLNESS, AND FACTORS RELATED TO UNCERTAINTY IN ILLNESS AMONG PATIENTS WITH S.L.E. การเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของวาลโปรอิกแอซิด ในผู้ป่วยโรคลมชักที่คุมอาการชักได้และคุมอาการชักไม่ได้ COMPARISON OF PHARMACOKINETIC PARAMETERS OF VALPROIC ACID IN SEIZURE-CONTROLLED AND UNCONTROLLED EPILEPTIC PATIENTS. คุณลักษณะสำคัญในการ์ตูนโทรทัศน์ ชุด สุดสาคร ที่ผู้ชมกลุ่มเด็กชื่นชอบ ATTRIBUTES IN TELEVISION ANIMATION “SUDSAKORN” THAT APPEAL TO YOUNG VIEWER. การศึกษาความเป็นมาและการบริหารจัดการของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ A STUDY OF COMMUNITY RADIO AND THEIR ADMINISTRATION IN CHAIYAPHUM PROVINCE. การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีในผู้ป่วยเอดส์ที่มีการตอบสนองของไวรัสต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ IMMUNODEFICIENCY SYNDROME PATIENTS WITH VIROLOGICAL RESPONSE TO HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY. ความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชขนาดไมโครแพลงก์ตอนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา DIVERSITY AND ABUNDANCE OF MICROPHYTOPLANKTON IN BANGPAKONG RIVER MOUTH, CHACHOENGSAO PROVINCE.

ลายสักโอสคูลนาฬิกา

ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวที่สัมพันธ์กับการติดยาเสพติดของวัยรุ่นชายตอนกลางในกรุงเทพมหานคร SELECTED FAMILY FACTORS RELATED TO DRUG ADDICTION OF MALE ADOLESCENTS IN BANGKOK. ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ต่อความสามารถในการเผชิญปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย THE EFFECT OF GROUP COUNSELING ON COPING ABILITY OF HIGH SCHOOL STUDENTS. สถานีวิทยุสถาบันการศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน UNIVERSITY RADIO AND POLITICAL PARTICIPATION.

ความรู้ และความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ต่อการกำกับดูแลตนเองในวิชาชีพภายใต้สภาการหนังสือพิม์แห่งชาติ KNOWLEDGE AND OPINION OF JOURNALISTS REGARDING THE SELF-REGULATION OF THE PRESS UNDER THE PRESS COUNCIL OF THAILAND. ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี THE EFFECT OF INDIVIDUAL COUNSELING ON SELF-ESTEEM OF HIV INFECTED PERSONS. ผลของโลหะทังสเตนและโพแทสเซียมบนตัวเร่งปฏิกิริยา VO/TiO ที่ใช้ในปฏิกิริยาการเลือกกำจัดแก๊สไนตริกออกไซด์ด้วยแอมโมเนีย EFFECT OF TUNGSTEN AND POTASSIUM ON THE VO/TiO CATALYST FOR SELECTIVECATALYTIC REDUCTION OF NO WITH NH. © 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved. รูปแบบของชุมชนเสมือนในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร VIRTUAL COMMUNITY PATTERNS IN THE VICINITY OF PAHOLYOTHIN SUBWAY STATION, BANGKOK. การพัฒนาทรานพอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรง และการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที A DEVELOPMENT OF 2.5 GB/S OPTICAL TRANSPONDER BY USING DIRECT MODULATION AND DIRECT DETECTION TECHNIQUES.

ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา THE IMAGE OF YANNAWA TRAFFIC POLICE IN THE MIND OF YANNAWA RESIDENTS. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนตราสารทุนในมิติเวลาและความถี่ ANALYSIS OF STOCK RETURNS IN TIME AND FREQUENCY DIMENSIONS. การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเปลาโนทอลในพลาสมาโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟี QUANTITATIVE ANALYSIS OF PLAUNOTOL IN PLASMA USING GAS CHROMATOGRAPHY. สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาการกินของแกมมาริดแอมฟิพอดที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังและในหญ้าทะเล MORPHOLOGY AND FEEDING ECOLOGY OF GAMMARID AMPHIPODS IN CORAL REEF AND SEAGRASS COMMUNITIES. การเล่าเรื่องและการสร้างความจริงทางสังคมในข่าวคลื่นยักษ์สึนามิ NARRATION AND CONSTRUCTION OF REALITY IN TSUNAMI NEWS COVERAGE. การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอน TWO-STATE FLEXIBLE FLOW SHOP SCHEDULING WITH UNCERTAIN OPERATION TIMES.

โครงสร้างผลึกของคอปเปอร์อินเดียมไดซิลินายด์ภายใต้ความดันสูง CRYSTAL STRUCTURE OF CuInSe UNDER HIGH PRESSURE. การแลกเปลี่ยนของสปีชีส์คอปเปอร์ในโพรงแซดเอสเอ็ม-5 ที่ปริมาณคอปเปอร์ต่ำ EXCHANGE OF COPPER SPECIES IN THE CAVITY OF ZSM-5 AT LOW COPPER LOADING. การปิดทับเส้นโค้งหนึ่งหน่วยบางรูปแบบด้วยเซกเตอร์ 30 องศาที่มีรัศมีหนึ่งหน่วย ON COVERING SOME UNIT ARCS BY 30 DEGREE SECTOR WITH UNIT RADIUS.

การพัฒนากรรมวิธีพันธุกรรมร่วมกับโครงข่ายใยประสาทเทียมสำหรับพยากรณ์น้ำท่ารายวันล่วงหน้าในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี DEVELOPMENT OF A GENETIC ALGORITHM ALONG WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR DAILY RUNOFF FORECASTING IN PRACHINBURI WATERSHED. การพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์สำหรับวางแผนโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ DEVELOPMENT OF SIMULATION MODELS FOR DRAINAGE TUNNELING PROJECT PLANNING. การเลือกขีดเริ่มเปลี่ยนแบบท้องถิ่นสำหรับการลดทอนสัญญาณรบกวนของภาพบนพื้นฐานของดาวเบชีส์เวฟเล็ตสองมิติ LOCAL THRESHOLDING FOR TWO DIMENSIONAL DAUBECHIES WAVELET BASED IMAGE DENOISING. การศึกษาสมรรถนะทางด้านการประวิงเวลาของระเบียบวิธีการจองช่องสัญญาณในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง STUDY OF DELAY PERFORMANCE OF CHANNEL RESERVATION ALGORITHMS IN HIGH SPEED WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS.

กาลครั้งหนึ่งนานมากแล้ว มีคุณแม่คนหนึ่งโทรมาหาเราเพราะอยากจะพาลูกชายอายุ thirteen เข้ามาบำบัดเรื่องเลิกยา ก็เลยต้องบอกกันไปตามระเบียบว่า “ถ้าเด็กไม่ได้อยากจะเลิกเองแล้วไปบังคับเขามา มันจะไม่ได้ผลนะคะ” คุณแม่ก็เข้าใจดี แล้วก็วางสายหายไป เวลาผ่านไปอีกกี่เดือนก็ไม่รู้คุณแม่คนเดิมก็โทรกลับมาบอกว่า …. ในการเริ่มต้นปั้นธุรกิจอะไรก็ตาม หมายความว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องสร้าง “แบรนด์” ให้เป็นที่น่าจดจำเพื่อส่งมอบความรู้สึก ตัวตน ความโดดเด่น และความแตกต่างไปสู่ใจของลูกค้า… การเปรียบเทียบผลของการให้ความรู้และคำปรึกษาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ด้วยวิธีการกลุ่ม 2 รูปแบบในโรงพยาบาลพระพุทธบาท Outcome Comparison Between Two Models of Group Counselling in Hypertensive Patients at Prabudhabaht Hospital. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 The Development of Communicative English Reading Exercises For Seventh Grade Students. การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน A PROPOSED MODEL FOR MOBILE DIGITAL EDUCATIONAL MEDIA SERVICE UNIT FOR THE LAMPHUN MUNICIPAL SCHOOLS. การศึกษาความคิดเห็นด้านโภชนาการสำหรับเด็กของผู้ปกครองเด็กวัยอนุบาลที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในกรุงเทพมหานคร A STUDY OF OPINION ON CHILDREN NUTRITION OF PARENTS WITH UNDERWETGHT AND OVERWEIGHT PRESCHOOL CHILDREN IN BANGKOK METROPOLIS.

การสกัดลักษณะเด่นของภาพที่ไม่แปรเปลี่ยนไปตามความเข้มของสี การหมุนและการย่อขยาย โดยใช้โครงข่ายประสาทชนิดจัดกลุ่มเองที่อาศัยแนวทางไอเกนเวกเตอร์ IMAGE FEATURE EXTRACTION INVARIANT TO COLOR INTENSITY, ROTATION AND SCALING USING EIGENVECTOR-GUIDED SELF-ORGANIZING MAPPING NEURAL NETWORK. ผลของการใช้ระดับจุดดึงดูดใจทางเพศและประเภทของสินค้าต่อทัศนคติที่มีต่อชิ้นงานโฆษณาและความตั้งใจซื้อ EFFECTS OF LEVELS OF SEX APPEAL AND PRODUCT TYPES ON ATTITUDE TOWARD ADVERTISEMENT AND PURCHASE INTENTION. การวิเคราะห์ผลประโยชน์และระดับการพึ่งพิงของครัวเรือนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม THE ANALYSIS OF COMMUNITY’S BENEFITS FROM AND DEPENDENCY ON INDUSTRIAL ESTATE. การกำจัดสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากน้ำท่าโดยใช้เส้นใยธรรมชาติ REMOVAL OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS FROM RUNOFF BY NATURAL FIBERS.

ระบบเสียงภาษาทะวืง เมืองคำเกิด จังหวัดบริคำไชย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว THAVUNG PHONOLOGY AT MUANG KHAMKERT BOLIKHAMXAI PROVINCE, LAO P.D.R. ผลกระทบของการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจต่อค่าชดเชยความเสี่ยงและความผันผวนของพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นส่วนสามัญไทย THE IMPACT OF MACROECONOMIC ANNOUNCEMENTS ON RISK PREMIUM AND VOLATILITY OF THAI GOVERNMENT BONDS AND STOCKS. การเปรียบเทียบความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ระหว่างปัจจัยจากประเทศและปัจจัยจากอุตสาหกรรม A COMPARISON ON EXPLANATORY POWER OF STOCK RETURNS BETWEEN COUNTRY FACTORS AND INDUSTRY FACTORS. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาซัลฟาซาลาซีนชนิดเม็ดเทียบกับยาซัลฟาซาลาซีนชนิดเม็ดละลายในลำไส้การรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ EFFICACY AND SAFETY OF UNCOATED SULFASALAZINE TABLET VERSUS ENTERIC-COATED SULFASALAZINE TABLET IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS. การตอบสนองของไฟโบรบลาสท์จากเหงือกของคนต่อการกระตุ้นด้วยโทลล์ไลค์รีเซฟเตอร์ไลแกน THE RESPONSE OF HUMAN GINGIVAL FIBROBLASTS TO TOLL-LIKE RECEPTOR LIGANDS. การศึกษาอุบัติการณ์อันตรายจากการปฏิบัติงานในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร A STUDY OF INCIDENCE OF WORK RELATED HAZARDS IN EMERGENCY UNITS, GOVERNMENTAL HOSPITALS, BANGKOK METROPOLIS.

ประสิทธิผลการให้คำปรึกษารายบุคคลที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาตามสั่ง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลแก่งคอย Effectiveness of Individual Counseling on Medical Compliance Among Diabetic Patients in Kaeng Khoi Hospital. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคกลุ่มอาการอุโมงค์คาร์ปัล ในอุตสาหกรรมแกะสลักหินจังหวัดชลบุรี PREVALENCE AND RELATED FACTORS OF CARPAL TUNNEL SYNDROME IN SCULPTURE INDUSTRY OF CHONBURI PROVINCE. ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานของผู้สอบบัญชีและกำไรที่ไม่คาดหวังกับระยะเวลาในประกาศกำไรประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE RELATIONSHIP AMONG AUDIT REPORTS, UNE~PECTED EARNINGS AND THE TIMING OF ANNUAL EARNINGS ANNOUNCEMENT OF COMPANIES LISTED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยักในผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินก่อนและหลังการฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ANTI-TETANUS TOXOID ANTIBODY TITER IN ACCIDENTAL WOUND PATIENTS BEFORE AND AFTER TETANUS TOXOID BOOSTER. การเปรียบเทียบการรับรู้ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ A COMPARISON OF PERCEIVED PATIENT UNIT EFFECTIVENESS BETWEEN HEAD NURSES AND STAFF NURSES GOVERNMENTAL UNIVERSITY HOSPITALS.

นวลักษณ์ในการเล่าเรื่องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมั่นของฮายาโอะ มิยาซากิ NEW NARRATION STYLE AND UNIQUENESS OF HAYAO MIYAZAKI’ S ANIMATED FILMS. เหตุผลของการมีพฤติกรรมทางเพศที่ขาดการป้องกันในสตรีวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น REASONS FOR UNPROTECTED SEXUAL BEHAVIORS OF LATE ADOLESCENT AND YOUNG ADULT FEMALES. ลักษณะทางจริยธรรมของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่น MORAL CHARACTERISTICS OF LATE ADOLESCENTS WITH VOLUNTEER BEHAVIORS. ประสบการณ์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาวินิตของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา EXPERIENCES IN COUNSELING PRACTICUM OF MASTER’S DEGREE STUDENTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY. การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต STRATEGIC PLANNING FOR VIRTUE DEVELOPMENT IN THAI UNDERGRADUATE STUDENTS. การพัฒนารูปแบบการสร้างพันธะสัญญาของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการสร้างสุขภาพชุมชน DEVELOPMENT OF ACOMMITMENT MODEL FOR NURSING STUDENTS IN PROMOTING COMMUNITY HEALTH.

การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน LOCAL PERCEPTIONS ON THE. IMPACT OF TOURISM DEVELOPMENT ON BAI CULTURE IN DALI OLD TOWN OF DALI BAT AUTONOMOUS PREFECTURE, YUNNAN, CHINA. การกำจัดสารประกอบฟีนอลโดยเปอร์ออกซิเดสที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร REMOVAL OF PHENOLIC COMPOUNDS BY PEROXIDASE DERIVED FROM AGRICULTURAL WASTE. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบน โดยใช้แบบจำลองทางอุทกวิทยา THE IMPACTS OF LAND USE CHANGES ON RUNOFF IN THE UPPER NAN BASIN USING SWAT HYDROLOGIC MODEL. โปรแกรมช่วยออกแบบและประเมินราคาสำหรับสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินแบบฉนวนแข็ง เอ็กแอลพีอี COMPUTER AIDED DESIGN AND COST ESTIMATION FOR UNDERGROUND XLPE HIGH VOLTAGE CABLE SYSTEM.

ศาสตราจารย์ริชาร์ด เดวิดสัน (Richard Davidson Ph.D) ได้ทำการศึกษาในพระทิเบตรูปหนึ่งชื่อ พระ ดร.แมทธิว ริคาร์ด ซึ่งฝึกสมาธิมาเป็นเวลา ปี เมื่อตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ fMRI ก็พบว่า … ปกติเราจะเห็นเสื้อผ้าหรือไอเทมอื่นๆที่เป็น Animal Print อย่างลายงู ลายเสือดาวทั่วๆไปจนชินตา แต่ปีนี้ลาย Animal Print อีกหนึ่งลายที่เราไม่ควรพลาดก็คือลาย Cow Print สุดชิคเรียกได้ว่าสามารถอัพลุคให้คุณดูเก๋กว่าใคร แถมยังดูแปลกตากว่าเดิม… เอช แอล เอ คลาส วัน แอนติบอดี้ ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก HLA CLASS I ANTIBODIES IN BONE MARROW TRANSPLANT PATIENTS. อัลกอริทีมสำหรับการบีบอัดภาพแบบแฟลกทอลโดยใช้ฟัซซี่ลอจิก AN ALGORITHM FOR FRACTAL IMAGE COMPRESSION USING FUZZY LOGIC. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง COMPUTER PROGRAM FOR COUNSELING HYPERTENSIVE PATIENTS. ลักษณะความขัดแย้งกับบิดามารดาของนักเรียนของมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร CONFLICT WITH PARENT AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK.

วิธีการดีคอรีเลชันของสัญญาณสเตริโอสำหรับการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนแบบสเตริโอโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้ A SIGNAL DECORRELATION TECHNIQUE FOR STEREOPHONIC ACOUSTIC ECHO CANCELLATION USING ADAPTIVE NOISE ADDITION. การสร้างกรณีทดสอบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยเทคนิคการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์ TEST CASE GENERATION FOR WEB APPLICATION USING BLACK-BOX TESTING TECHNIQUE. แนวการปฏิบัติและแนวโน้มทางการบัญชีการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมประเภทที่มีผลกระทบโดยตรงหรือมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม PRACTICES AND TREND OF ENVIRONMENTAL FINANCIAL ACCOUNTING AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURES OF INDUSTRIES WITH DIRECT OR SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL IMPACTS. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ความสม่ำเสมอ และปริมาณเงินที่ไหลเข้าออกของกองทุนรวมประเภทหุ้นทุนในประเทศไทย AN ANALYSIS OF PERFORMANCE, PERSISTENCE AND FLOWS OF THAI EQUITY FUNDS.

ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน และนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ADVERSITY, ACADEMIC SELF-EFFICACY, AND STUDY HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT. การวิเคราะห์ความว้าเหว่ของเยาวชนหญิงที่กระทำผิดกฎหมาย AN ANALYSIS OF LONELINESS IN FEMALE JUVENILE DELINQUENTS. การเสริมสร้างการสื่อสารแบบสอดคล้องของกลุ่มครูพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก THE ENHANCEMENT OF CONGRUENT COMMUNICATION OF CHILD CARE CENTER TEACHERS. ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนิสิตนักศึกษา ANXIETY, SOCIAL SUPPORT, AND COPING STRATEGIES OF UNIVERSITY STUDENTS. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี FACTORS AFFECTING 6-12 YEAR-OLD THAI CHILDREN’S COMPETENCE IN PUBLIC SPEAKING. ภาษาจินตภาพในเรื่องไกลบ้าน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว THE LANGUAGE OF IMAGERY IN KING CHULALONGKORN’S KLAI BAN.

การรับรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาผู้ช่วยสาธารณสุขของประเทศภูฏาน GRADUATE HEALTH ASSISTANTS’ PERCEPTIONS OF THEIR PREPAREDNESS FOR PRACTICE IN BHUTAN. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่อง 2 ปี Factors Effecting into Achievement in Students Computer Science Two-year Undergraduate Continuing Program. ความพร้อมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา ชุมชนชาวเลเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต THE READINESS OF LOCAL PEOPLE FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT A CASE STUDY KOHSIRAE COMMUNITYAMPHURMUANG PHUKET PROVINCE. การศึกษาเปรียบเทียบ ความถี่มูลฐานเสียงพูดระหว่างคนไทยที่พูดโดยใช้หลอดอาหารและผู้ที่พูดโดยใช้กล่องเสียง A COMPARATIVE STUDY OF FUNDAMENTAL FREQUENCY BETWEEN THAI ESOPHAGEAL SPEECH AND LARYNGEALSPEECH. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ในระบบระบายอากาศสำหรับอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน An Analytical Study of Ventilation System for Underground Cable Tunnel. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ในระบบระบายอากาศสำหรับอุโมงร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน An Analytical Study of Ventilation System for Underground Cable Tunnel.

เอกลักษณ์และความหมายเรื่องถิ่นในย่านชุมชนคลองโอ่งอ่าง-สะพานหัน IDENTITY AND MEANING OF PLACE IN THE DISTRICT OF KLONG ONG-ARNG – SAPANHUN. ผลกระทบจากการเปลี่ยนการบัญชีภาครัฐในระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง THE EFFECT OF CHANGING GOVERNMENTAL ACCOUNTING FROM CASH BASIS TO ACCRUAL BASIS. แรงจูงใจของเด็กที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ CHILDREN’S MOTIVATION TO COMMUNICATE IN PRINT MEDIA. กลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ THE COMMUNICATION STRATEGIES ON LOCAL WISDOM OF BURT RAM ITELLECTUALS. การใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค THE USE OF RECIPROCAL BORROWING SERVICE OF LIBRARY MEMBERS IN PROVINCIAL UNIVERSITY LIBRARYNETWORK . คุณสมบัติของเจลพอลิแซ็กคาไรด์จากทุเรียนในการเตรียมแผ่นปะแผลและผลของผลิตภัณฑ์ต่อการหายของบาดแผลผิวหนังของสุนัข PROPERTY OF POLYSACCHARIDE GEL FROM DURIAN AS DRESSING PREPARATIONS AND ITS EFFECT ON WOUND HEALING IN DOG SKIN.

การปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบสมรรถนะ VERSION MIGRATION OF A DATABASE MANAGEMENT SYSTEM BASED ON PERFORMANCE COMPARISON. ผลกระทบของความไม่แน่นอนของโหลดที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตกำลังไฟฟ้า IMPACT OF LOAD UNCERTAINTY ON GENERATION SYSTEM RELIABILITY. การวิเคราะห์เวฟเลตของแอนไอโซทรอปีของคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์ WAVELET ANALYSIS OF COSMIC MICROWAVE BACKGROUND ANISOTROPY. ปุ๋ยที่เคลือบด้วยน้ำมันชักแห้งเพื่อการปลดปล่อยแบบควบคุม FERTILIZERS COATED WITH DRYING OILS FOR CONTROLLED RELEASE. การเปรียบเทียบคุณภาพของภาพถ่ายดิจิทัลที่ได้จากเซ็นเซอร์รับภาพต่างกัน COMPARISON OF DIGITAL IMAGE QUALITY OBTAINED FROM DIFFERENT IMAGE SENSORS.

การตรวจจับเหตุการณ์รถหยุดผิดปกติบนถนนโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์แบบทันกาล REAL-TIME UNUSUAL STOPPED VEHICLE INCIDENT DETECTION USING VIDEO IMAGE PROCESSING. ผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นกับความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในอำเภอสังทอง นครเวียงจันทน์ YOUTH MIGRATION AND HIV/AIDS VULNERABILITY IN SANGTHONG DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL. การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับห้องอบไม้ DEVELOPMENT OF RELIABLE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR WOOD DRYING ROOM. ผลกระทบของการเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินต่ออุโมงค์ประปาในดินกรุงเทพ EFFECT OF MRT TUNNELLING ON EXISTING WATER TUNNEL IN BANGKOK SUBSOIL.

ความคาดหวังและการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการวิสัญญีของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ EXPECTATION AND PERCEPTION OF ANESTHETIC SERVICE QUALITY OF PATIENTS AT THAMMASAT UNIVERSITYHOSPITAL. ลักษณะและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในจังหวัดระยอง THE EFFECTS OF CHARACTERISTIC AND FACTOR ON MENTAL HEALTH COUNSELING CLINIC SERVICE IN RAYONGPROVINCE. ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของบิดามารดาต่อบุตรกับการปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย THE RELATIONS OF PARENTAL ATTACHMENT TO THE COLLEGE ADJUSTMENT OF FIRST-YEAR STUDENTS AT CHULALONGKORN UNIVERSITY. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการบัญชีที่สำคัญสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย FACTORS AFFECTING THE ACCOUNTING POLICIES FOR REAL ESTATE BUSINESS IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND.

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ลักษณะงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ RELATIONSHIPS BETWEEN WORK CHARACTERISTICS, TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF HEAD NURSES AND JOY AT WORK OF STAFF NURSES, GOVERNMENTAL UNIVERSITY HOSPITALS. กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาของกลุ่มนมแม่ COMMUNICATION PROCESS OF “NOMMAE GROUP” BREASTFEEDING CAMPAIGN. กระบวนการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์การใช้แก๊สโซฮอล์ในเขตกรุงเทพมหานคร COMMUNICATION PROCESS AND STRATEGIES IN GASOHOL CAMPAIGN IN BANGKOK. สาเหตุของการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม CAUSES OF DIFERENTIAL ITEM FUNCTIONING IN THAI LANGUAGE AND SOCIAL STUDIES, RELIGION, AND CULTURE TEST ITEMS.

ผลของมอดุลัสของยังของชั้นสารยึดติดที่มีต่อรูปแบบการแตกร้าวของโครงสร้างชั้นเปราะ EFFECT OF YOUNG’S MODULUS OF ADHESIVE LAYER ON FRACTURE MODES OF BRITTLE LAYERSTRUCTURES. การเพิ่มความร่วมรู้สึกด้วยโปรแกรมการฝึกทักษะเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา THE INCREASING OF EMPATHY BY BASIC SKILLS IN COUNSEING TRAINING PROGRAM. ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวทางวัฒนธรรมของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย INTERACTION AND CULTURAL ADAPTAION OF ISLAMIC BANK OF THAILAND EMPLOYEES. การสื่อสารแบบผสมผสาน และชื่อเสียงขององค์กรที่มุ่งหวังกำไร องค์กรที่มิได้มุ่งหวังกำไร และองค์กรของรัฐ INTEGRATED COMMUNICATIONS AND CORPORATE REPUTATION OF PROFIT, NON-PROFIT, AND GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS. การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทย PERCEPTION AND ADOPTION OF TELECENTERS IN THAI RURAL COMMUNITY.

การนำเสนอรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น A PROPOSED MODEL FOR SUPPORTING LEARNING ENVIROMENT WITH INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY FOR SCHOOLS IN EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROJECT. การพัฒนากระบวนการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้แนวคิดการศึกษาบำบัดและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง DEVELOPMENT OF EDUCATION PROCESS USING CURATIVE EDUCATION AND TRANSFORMATIVE LEARNING FOR PARENTS OF YOUNG CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS. กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ STRATEGY AND EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION PROGRAM TO PROMOTE CONSUMER’S PERCEPTION AND BEHAVIOR OF GOVERNMENT UNIT’S WEB SITES USAGE. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม และสมุทรปราการภายใต้โครงการรุ่งอรุณ KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF ENERGY CONSERVATION OF THE SIXTH GRADE STUDENTS INBANGKOK, NAKORNPATHOM, AND SAMUTPRAKARN PRO VICES UNDER THE DAWN PROJECT. ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนที่เท้าด้วยน้ำมันหอมระเหย ต่อกลุ่มอาการไม่สบาย ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด THE EFFECT OF PREOPERATIVE INFORMATION COMBINED WITH FOOT REFLEXOLOGY WITH AROMATHERAPY ON UNPLEASANT SYMPTOMS IN POST OPENED-HEART SURGERY PATIENTS. เทคนิคการจองช่องสัญญาณสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในระบบสื่อสารไร้สาย กรณีที่มีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข CHANNEL RESERVATION TECHNIGUES FOR MEDIA ACCESS CONTROL PROTOCAL UNDER MISBEHAVED USERS IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM.

การใช้น้ำมันทานตะวันอิพอกซิไดซ์และน้ำมันทานตะวันอิพอกซิไดซ์ / มอนต์มอริลโลไนต์เป็นสารเคลือบผิวที่บ่มด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต USE OF EPOXIDIZED SUNFLOWER OIL AND EPOXIDIZED SUNFLOWER OIL / MONTMORILLONITE AS ULTRAVIOLET COATINGS. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร BANGKOK RESIDENTS’ KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOR ON FOOD CONSUMPTION FOR GOOD HEALTH. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว STATE OF USING INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY.

การนำเสนอภาพผู้หญิงและทัศนคติเรื่องเพศในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คแนวก้าวหน้า THE PRESENTATION OF WOMEN AND SEX ATTITUDE IN RADICAL POCKET BOOKS. แนวทางการจัดการด้านอาคารสถานที่สำหรับหน่วยตรวจโรคกองทัพบก BUILDING MANAGEMENT FOR ARMY PRIMARY CARE UNITS GUIDELI NES. ความเปลี่ยนแปลงของชนบทในสังคมไทยภาคกลางในวรรณกรรมของวัฒน์วรรลยางกูร RURAL CHANGES IN CENTRAL THAI SOCIETY IN WAT WANLAYANGKUN’S LITERARY WORKS. การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในรายงานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ JOURNAL CITATION ANALYSIS IN RESEARCH REPORTS BY SCHOLARS, THAKSIN UNIVERSITY. เฟรมเวิร์กของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ผ่านศีรษะมนุษย์เสมือนโดยใช้โมโนสโกปีกฟิชแทงก์วีอาร์ USER INTERFACE FRAMEWORK USING VIRTUAL HUMAN HEAD WITH MONOSCOPIC FISH-TANK VR.

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ three ในกรุงเทพมหานคร SELECTED FACTORS RELATED TO SEXUAL RELATIONSHIPS OF MATHAYOMSUKSA THREE STUDENTS IN BANGKOK. ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการรณรงค์เพื่อครอบครัว PUBLIC AWARENESS, ATTITUDE AND NEED ON FAMILY ENHANCED CAMPAIGN. ประสิทธิผลของการสื่อสารในหลักสูตร “ทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน” ของโครงการไลออนส์ เควสต์ EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION IN THE LIONS-QUEST PROJECT “SKILLS FOR ADOLESCENCE”. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจประเภทบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING INFORMATION AND STOCK – INVESTMENT RISK OF SERVICE COMPANIES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND.

การเปรียบเทียบคุณภาพของการประเมินความคิดรวบยอดวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ที่มีการตรวจให้คะแนนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน A COMPARISON OF THE QUALITY OF MATHEMATICS CONCEPTUAL KNOWLEDGE ASSESSMENTS USING CONCEPT MAPPING WITH DIFFERENT SCORING METHODS. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับตัวแปรลักษณะทางคุณภาพ 2 ตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบทวิคูณปกติ A COMPARISON ON EFFICIENCY OF QUALITY CONTROL CHARTS FOR BIVARIATE NORMAL DISTRIBUTED CHARACTERISTICS. อิทธิพลของการฝึกที่เหมาะสมตามพัฒนาการที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ EFFECTS OF DEVELOPMENTALLY APPROPRIATE PRACTICES ON LATENT GROWTH CURVE MODEL OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE, SCIENTIFIC ATTITUDE AND SCIENTIFIC PROCESS SKILLS. การเมืองของการให้ความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ในแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการให้การยอมรับ THE POLITICS OF MEANING CONSTRUCTION ON THE 1932 EVENT IN TEXTBOOKS APPROVED BY THE MINISTER OF EDUCATION. การแสวงหาและการใช้สารนิเทศทางอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม CAREER INFORMATION SEEKING AND USE OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT MAHASARAKHAM UNIVERSITY.

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจผู้ปกครองชาวไทยมุสลิมด้วยวิธีการมูซาวะเราะหฺ เรื่องการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปฐมวัยที่กำพร้า DEVELOPING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF MUSLIM THAI PARENTS BY USING MUCHAVAROH METHOD ON “PROMOTING SELF – ESTEEM OF YOUNG ORPHANS”. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค RELATIONSHIPS OF CONSUMER ETHNOCENTRISM TO COUNTRY IMAGE, PERCEIVED PRODUCT QUALITY, AND PURCHASE INTENTION. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค MARKETING COMMUNICATIONS STRATEGY FOR CORPORATE BRAND BUILDING OF CORPORATIZED COMPANIES AND CONSUMERS’ PERCEPTIONS AND ATTITUDES. ผลของการแสดงบทบาทสมมติต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ four THE EFFECT OF ROLE PLAY ON INTERPERSONAL COMMUNICATION IN FORTH-GRADE STUDENTS. ช่วงนี้ส่วนใหญ่สาวๆหลายคนต้อง WFH เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหน การแต่งตัวทั่วๆ ไปสำหรับช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้น เสื้อยืดหลวมๆซักตัวกับ กางเกงขาสั้น เพื่อความคล่องตัว แต่ใส่แบบนี้ทุกวันบางทีก็เบื่อๆ หรือจะอัพรูปลงโซเชียลแต่ละทีก็ดูไม่ค่อยคูลเลย วันนี้ Shopspotter มีไอเดียมาฝากสาวๆ…

แรงจูงใจใน กิลด์วอร์ กับการรวมทีมในไซเบอร์สเปซ และการต่อเชื่อมสู่โลกของความเป็นจริง THE MOTIVATION IN GUILD WAR AND THE GROPING ON CYBERSPACE AND THE BRIDGING TO REAL WORLD. พลวัตของสงครามไทย-พม่า ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ ~b16~b ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ~b19~b DYNAMISM OF THAI- MYANMAR WARFARE FROM THE MID-16(‘TH) CENTURY TO THE MID-19(‘TH) CENTURY. การแปลบุรุษสรรพนามในนวนิยายชีวิตท้องทุ่งเรื่อง ลา มาร์ โอ ดิยาบล์ ของฌอร์จ ซองด์ TRANSLATION OF PERSONAL PRONOUNS IN GEORGE SAND’S RUSTIC NOVEL “LA MARE AU DIABLE”.